موسسه حقوقی داتیکان

برگزاری دوره های آموزشی و ارائه مشاوره به منظور برنامه ریزی مطالعاتی، دانش پژوهان و گذر از مرحله آزمون وکالت به جهت نیل به موفقیت